;

Resurseffektivitet

Att vara resurseffektiv innebär att man med mindre resurser gör mer. Att jordens naturresurser så som energi, vatten, jord, ren luft och biologisk mångfald är begränsade innebär att vi måste förvalta dessa mer effektivt.

 

Naturens resurser 
Naturens resurser är ändliga och produkter måste förvaltas mer effektivt under hela sin livscykel; från utvinning, transport, bearbetning och konsumtion tills dess att de bortskaffas som avfall. Vi behöver producera ett större värde men använda mindre insatsvaror och konsumera på ett annat sätt. Att spara resurser är ett av de viktigaste sätten att vara resurseffektiv. Inom detta område gör vi på SydGrönt en mängd insatser som hushåller med jordens resurser.

Vad gör SydGrönt
SydGrönt bedriver sin huvudverksamhet i ett nytt modernt och välisolerat lager med separata flöden för varma och kalla produkter. Köldmedia till kylar utgörs av ammoniak, med GWP 0, vilket betyder att CO2-utsläpp är 0. Fläktar och pumpar behovstyrs för en minskad förbrukning. Temperaturen till kylarna relateras till uteklimatet. Den värme som alstras från byggnadens kylaggregat uppgraderas via värmepump till högre temperatur och används för uppvärmning av kontor. Avfrostning görs med återvunnen värme från kylaggregat. Klimatet övervakas i ett webbaserat system som larmar vid avvikelser. Ventilation i kontorsutrymmen styrs av VAV-system vilket innebär att den är behovsstyrd.

 

Egen produktion av el
SydGrönt investerade 2019 i en ny solcellsanläggning med 910 solpaneler på taket till vårt höglager på Långeberga i Helsingborg. Anläggningen har en effekt på 254 kilowatt. Andelen egenproducerad energi från solceller uppgick till 15 procent under 2020. Under sommarmånaderna när kylarna utnyttjas maximalt kan anläggningen producera 25 procent av hela behovet. 

2020 producerade anläggningen 254 401 Kilowatt-timmar och gav en koldioxidbesparing på 63 794 kilo Co2. Produktionen i solcellsanläggningen var 36 procent högre än 2019. 

Energi
SydGrönt är en KRAV certifierad verksamhet. Det innebär att all förbrukad el är grön förnybar energi. Elmixen, utöver egenproducerad solcellsenergi, består av inköpt el med miljömärkningen Bra miljöval. 2020 innebar det el från vattenkraft till 44 procent och från Biovärme till 56 procent.