;
16 maj, 2024

SydGrönts klimatmål godkänt av Science Based Target

SydGrönt antog under 2021 ett klimatmål för att bidra till att nå FN:s målsättning med 1,5 graders målet i enlighet med Parisavtalet. Målet är godkänt av Science Based Targets initiative, vilket visar att SydGrönts klimatmål är i linje med den senaste vetenskapliga forskningen.   

En tydlig färdplan

SBTi är den mest ambitiösa beteckningen som finns, där en rad kriterier måste uppfyllas. Ett vetenskapligt förankrat klimatmål är en viktig milstolpe för SydGrönt. Med en tydlig färdplan för hur mycket utsläppen av växthusgaser ska minska till 2030, accelereras företagets omställningstakt.

SydGrönt har med hjälp av ZeroMission genomfört klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). Majoriteten av insamlad data bygger på primärdata.

Enligt SBTI 1,5 graders scenario skall SydGrönts utsläpp minskas med 46 % till 2030.

Klimatberäkningarna visar att omställning av egna transporter är avgörande för att nå företagets ambitiösa klimatmål. Det är det område som står för stor andel av våra klimatpåverkande utsläpp.

Diagramet visar på den förflyttning som SydGrönt gjort sedan starten av mätningen 2019.  

 

År 2015 enades världens regeringar om att begränsa den globala temperaturökningen genom Parisavtalet. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader, med målsättning att begränsa den till en och en halv grad. För att uppnå detta måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030, och sjunka till nettonoll till 2050. Science Based Targets initiative (SBTi) är ett ramverk för företag för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål, som går i linje med vad som krävs för att klara målsättningarna i Parisavtalet. Under våren 2021 anslöt sig SydGrönt till Science Based Target för små och mellanstora bolag (SMEs). 

Läs mer i vår rapport

SydGrönt och omvärlden

Vi befinner oss vi i en omvälvande omvärld präglad av en pågående inflation och kraftig stigande prisnivåer. Det råder också en geopolitisk oro och osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget på grund av Rysslands invasion i Ukraina. Sammantaget har detta lett till uppenbara konsekvenser.

Navigation i lågkonjunkturen
Under 2022 skedde kraftiga prisökningar i de globala leveranskedjorna av insatsvaror. Ett minskat globalt utbud, energikris och högre priser genom hela produktionskedjan. Det leder till en inflation med ökade prisnivåer som får konsekvenser för såväl producenter som för slutkonsumenter.  

 

Finns en framtidstro
Trots negativa trender finns det en framtidstro hos Sveriges lantbrukare. Enligt Lantbruksbarometern 2023 tror 38 procent på en ganska eller mycket god lönsamhet om ett år, jämfört med 26 procent föregående år.

 

Livsmedelsförsörjning 
Pandemin och det säkerhetspolitiska läget har blottat sprickor i Sveriges förmåga till att producera och förse Sveriges invånare med mat över tid. En robust livsmedelskedja handlar om att säkra en fungerande produktion och flöde genom hela produktions- och värdekedjan samt att nyttja befintliga strukturer för lagringsförmåga och ett ökat samarbete mellan olika företag och aktörer. Att säkra Sveriges förmåga att producera livsmedel är även viktig med hänsyn till en ökad global befolkning och en ökad medelklass som driver den globala efterfrågan på lantbruks- och livsmedelsprodukter. Ytterligare ett viktigt perspektiv är vår förmåga till en snabb grön omställning för en minskad klimatpåverkan och att anpassa produktionen till ett reellt förändrat klimat. 

Hållbarhet är en ihängande trend
Fördelarna med en ökad förmåga att producera livsmedel i Sverige är flera. Bland annat ger det utrymme för en mer hållbar produktion och för bättre kontroller av livsmedel som har lägre klimatpåverkan. Trots mindre pengar i kassan hos varje hushåll är hållbarhet den stora, ihängande trenden där människor kräver hållbarhet genom hela leverantörskedjan. Det handlar inte bara om miljö och klimat utan också om hur företag uppträder och tar socialt ansvar. 

 

 

SydGrönt och de globala målen

Vår jord blir allt varmare, vilket ger stora konsekvenser för livet på planeten. Andelen koldioxid forsätter att öka och är idag högre än på minst 800 000 år1.  I Sverige kommer 60 procent av utsläppen från hushållen och 40 procent  från offentlig konsumtion, såsom byggnader, maskiner, lagerinvesteringer med fler.   

 

Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt 193 länder världen över formulerat och antagit de globala målen. Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen vill man skapa hållbar utveckling. Det betyder att vi måste ändra vår sätt att leva till ett mer hållbart sätt för att kommande generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi haft.

 

SydGrönts bidrag till de globala målen
SydGrönt har genomfört ett grundläggande arbete i att identifiera och värdera globala mål, delmål och var vi kan minska vår negativa påverkan och öka vårt positiva bidrag. Genom att integrera relevanta globala mål i vår strategi och verksamhet, försäkrar vi oss om att vårt arbete bidrar till visionen i Agenda 2030.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar planering

Ett viktigt fokusområde för SydGrönt är hållbar planering. Det är ett fokusområde där SydGrönt kan göra stor skillnad för en långsiktigt hållbar utveckling. Det handlar om olika insatser som minskar vår negativa påverkan på miljön men också en mängd olika insatser som påverkar utvecklingen i en positiv riktning.  

 

För SydGrönt innebär hållbar planering bland annat 

  • Odlingsplanering
  • Certifierad odling
  •  

Noggrann odlingsplanering gör vi med respekt för jordens resurser, så att vi kan leva av och med naturens ändliga resurser, år efter år. 

För att producera mat till fler med färre insatsvaror behövs en bra grund för att bedöma marknadens efterfrågan. Därför lägger SydGrönt mycket fokus och omsorg på en årlig odlingsplanering tillsammans med SydGrönts odlare och kunder. Det är en viktig planering som innebär att vi tar bättre beslut i alla led av vår verksamhet.

 

Att odlingsplanera innebär att vi inte odlar på spekulation utan planerar för det som efterfrågas av marknaden. Det spar på jordens resurser och minskar matsvinnet. Bra för naturen, miljön och för ekonomin.  
 

 

 

Transport och logistikplanering

Genom vårt dotterbolag, SydLog AB, sköter vi transporten för våra odlare. Förutom våra egna leveranser mellan odlare, lager och kund transporterar vi även andra dagligvaru-
produkter för externa kunders räkning. Detta i syfte att optimera logistiken och köra med fullastade lastbilar då fyllnadsgraden är viktigt ur ett miljöperspektiv.
 

SydGrönts första klimatbokslut för åren 2019 och 2020 har tydligt visat att våra egna transporter är det område där vi har störst klimatpåverkan. SydGrönt har genom vårt antagande av Science Based Target satt upp ett tydligt mål att i absoluta tal minska våra utsläpp av klimatgaser med 46 procent från basåret 2019 till år 2030. Det målet ska uppnås genom förändringar inom våra transporter.  SydLogs målsättning är att bli ett fossilfritt åkeri till år 2030. Det är en färdplan där det sker konstant arbete, men som är beroende av olika omvärldsfaktorer för att lyckas.
 

Logistikplanering, bilar och bilvård 
Med transportplanering arbetar vi konsekvent med att optimera och effektivisera vårt flöde och fyllnadsgraden av fordon. Vi skapar effektiva rutter, planerar våra leveranser och samverkar med andra så att lastbilarna inte kör tomma. På så vis kör vi bara så långt och så ofta som det verkligen behövs. SydGrönts logistikbolag, SydLog, har en i huvudsak modern bilpark med 52 yrkesverksamma bilar vid utgången av 2021, varav 50 bilar är av Euroklass 6. 
 

Minskade CO2 utsläpp
Tack vare en bränslemix med ökad andel förnybart bränsle minskade CO2 utsläppen under 2021 jämfört med föregående år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Matsvinn

Matsvinn står för mellan 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen. Respekt för råvaran behövs genom hela livsmedelskedjan och vi måste alla hjälpas åt för att minska uppkomsten av matsvinn. 

 

Det här gör SydGrönt
Grönsaker är dyrbara och ofta känsliga specialgrödor som kräver stor kunskap om skötsel, bevattning och hantering. Korrekta insatser och åtgärder behöver genomföras i rätt tid och i rätt mängd för att få det ultimata utbytet av odlingsytan. 

Hantering av frukt och grönt efter skörd är också en viktig del i det arbetet. Hos oss på SydGrönt ska produktens kvalité bevaras genom hela kedjan, från jord till bord. Hanteringen måste produktanpassas och går ofta ut på att göra en snabb nedkylning efter skörd, med temperatur anpassad efter produkt, och hålla en obruten kylkedja därefter. Det är därför många av våra odlare investerat i klimatsmart kyllagring på sina gårdar och att vårt egna åkeri därefter håller kylkedjan till kund.

 

SydGrönts viktigaste insats för att minska matsvinn är odlingsplanering.
 

Resurseffektivitet

Att vara resurseffektiv innebär att man med mindre resurser gör mer. Att jordens naturresurser så som energi, vatten och ren luft är begränsade innebär att vi måste förvalta dessa mer effektivt. Att spara resurser är ett av de viktigaste sätten att vara resurseffektiv. 

 

System för kontrollerad förbrukning
SydGrönt bedriver sin huvudverksamhet i ett nytt modernt och välisolerat lager med separata flöden för varma och kalla produkter. Köldmedia till kylar utgörs av ammoniak, med GWP 0, vilket betyder att CO2-utsläpp är noll. Fläktar och pumpar behovstyrs för en minskad förbrukning. Temperaturen till kylarna relateras till uteklimatet. Den värme som alstras från byggnadens kylaggregat uppgraderas via värmepump till högre temperatur och används för uppvärmning av kontor. Avfrostning görs med återvunnen värme från kylaggregat. Klimatet övervakas i ett webbaserat system som larmar vid avvikelser. Ventilation i kontorsutrymmen styrs av VAV-system vilket innebär att den är behovsstyrd.

 

 

Egen produktion av el
SydGrönt investerade 2019 i en ny solcellsanläggning med 910 solpaneler på taket till vårt lager på Långeberga i Helsingborg. Anläggningen har en effekt på 254 kilowatt. År 2022 producerades totalt 259 MkWh från solcellsanläggningen vilket motsvarar 15 procent av den totala elförbrukningen. Solcellsanläggningen gav en besparing på 65 075 kg CO2. All solcellsproducerad el förbrukas i den egna verksamheten. Under sommarmånaderna kan anläggningen producera 25 procent av SydGrönts hela behov. 

Den totala elförbrukningen på anläggningarna i Helsingborg minskade med 1,2 procent 2022 mot föregående år.