;

SydGrönts intressenter

För att säkerställa att SydGrönt arbetar i rätt riktning är kontinuerlig dialog med våra intressenter avgörande. SydGrönts nyckelintressenter är utifrån ett externt perspektiv våra konsumenter och kunder. Utifrån ett internt perspektiv är det våra odlare, medarbetare, samt ledningsgrupp och styrelse. De har antingen en direkt eller indirekt påverkan på vår verksamhet.  ​

Under 2020 värderades SydGrönts hållbarhetsarbete i förhållande till de globala målen i en intressentanalys. Med utgångspunkt från strategier och kunskap om verksamheten, identifierade globala mål och delmål samt omvärlds- och marknadstrender togs 18 hållbarhetsfrågor fram. Dessa fick SydGrönts intressenter gradera baserat på hur viktigt de ansåg det var att SydGrönt arbetar med dessa frågor. Totalt deltog 99 respondenter. Resultatet sammanställdes i en resultatmatris där externa intressenters åsikt sattes i relation till de interna intressenterna åsikt. Analysen bekräftar att SydGrönts hållbarhetsstrategi är aktuell och prioriterar rätt globala mål och delmål även ur ett intressentperspektiv. Analysen är även vägledande i utformningen av våra mål för framtiden.

 

Skillnader mellan intressentgrupperna

De frågor som intressenterna anser SydGrönt ska prioritera främst är ekonomisk hållbarhet för odlarna, hållbar odling och livsmedelsproduktion, ansvarsfull användning av kemikalier och bekämpningsmedel, produktkvalitet, livsmedelssäkerhet och spårbarhet samt arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet. Intressentanalysens resultat visar att SydGrönts arbete reflekterar intressenternas syn på hållbarhet och att våra fokusområden fortsatt är relevanta. Samtidigt förekommer det naturliga skillnader mellan intressentgrupperna som SydGrönt tar hänsyn till. ​

Konsumenter: Konsumenter blir allt mer hållbarhetsmedvetna, det visar inte minst intressentanalysen. Betydelsen av SydGrönts arbete med hållbarhetsfrågor värderades generellt högre av konsumenter jämfört med andra intressentgrupper i analysen. ​


Kunder: SydGrönts kunder utgörs av grossister inom matvaruhandeln som driver egna hållbarhetsagendor och är kravställare gentemot SydGrönt. De värderar SydGrönts arbete med matsvinn och att ta tillvara på så mycket som möjligt längs hela värdekedjan. 


Odlare: SydGrönt ägs av ett drygt 90-tal sydsvenska odlare vilka värdesätter SydGrönts arbete med ekonomisk hållbarhet absolut främst. Ett livskraftigt jordbruk ställer krav på bemanning och kompetens och en ökad attraktionskraft till den gröna näringen prioriteras högt.​

Medarbetare​: SydGrönts medarbetare värderar frågor kring social hållbarhet samt medarbetares hälsa och säkerhet högt. Våra medarbetare är nyckelspelarna för SydGrönts framgång och det är grundläggande att de mår bra och utvecklas på sin arbetsplats.


Ledningsgrupp och styrelse​: SydGrönts ledningsgrupp och styrelse är med och fattar de övergripande besluten. Intressentgruppen värderar hållbar 
odling och livsmedelsproduktion främst, men anser också att produkt-
kvalitet, livsmedelssäkerhet och spårbarhet är mycket viktigt.​

 ​
Vårt fortsatta arbete

Vår avsikt är fortsätta dialogen och att arbeta med de frågor som SydGrönt kan påverka och som betyder mest och skapar bäst värde - för SydGrönt och våra intressenter.