05 jul, 2021

SydGrönt antar ambitiöst klimatmål i Science Based Target

SydGrönt antar ett ambitiöst klimatmål för att bidra till att nå FN:s målsättning med 1,5 graders målet i enlighet med Parisavtalet. Det innebär att SydGrönt nu ökar företagets klimatarbete och takten för omställningen och skickar in Science Based Target comittment letter med 2019 som basår.   

 

Klimatberäkningarna är gjorda med hjälp av Zero Mission enligt Green House Protocol.


Majoriteten av all insamlad data är primär data, dvs verklig/uppmät data från de aktuella processerna. Vissa antaganden har gjorts för förbrukning av RME (vattenånga) i SydGrönt Packeri AB samt för delar av avfallshanteringen. I övrigt

SydGrönts nyligen genomförda klimatberäkningar, baserat på 2019 års klimatbokslut, visar att redan genomförda klimat- och miljöinvesteringar med till exempel solceller, energieffektiva lager, kylar samt system för att recirkulera vatten, redan har gjort stor skillnad i företagets klimatfotavtryck.

 

 

   

 

Transporter i fokus med sikte på ett fossilfritt åkeri

För att nå 1,5 graders målet och minska omfattningen av växthusgaser i scope 1 och 2 i absoluta tal med 46 procent till år 2030, ska SydGrönt fokusera på transporter via dotterföretaget SydLog. Det är det område som står för stor andel av företagets klimatpåverkande koldioxidutsläpp.

 

Reduktionen ska ske i absoluta tal. Eftersom SydGrönt har en tillväxtagenda kommer det innebära att stort fokus på reduktion av växthusgaser. En plantbaserad kost är i sig ett viktigt led i omställningen till en hållbar livsmedelskedja och en ökad andel svensk frukt och grönsaksodling betyder ökad produktion från ett av världens mest hållbara lantbruk.

Science Based Target mäter inte utsläpp som kan undvikas när konsumenter väljer lokalt odlat istället för importerat, eller när konsumenter väljer plantbaserad kost istället för kött.

 

Klimatberäkningen bekräftar att omställning av egna transporter är avgörande för att nå företagets ambitiösa klimatmål. SydGrönt arbetar redan idag enligt en investeringsplan för att mellan 2019 och 2025 reducera utsläpp av växthusgaser från egna lastbilsflotta med 30 procent genom investeringar i gasbilar för biogasdrivmedel och utökad andel fossilfria drivmedel i befintliga lastbilar. Nästa steg är en taktisk handlingsplan med målsättning att SydLog år 2030 är ett fossilfritt åkeri.

 

Strukturella utmaningar måste lösas

Den taktiska handlingsplanen innehåller en rad åtgärder och förslag på investeringar till en klimatanpassad fordonsflotta. Tidplan för investeringarna är anpassade till identifierade praktiska såväl som strukturella utmaningar och hinder.

 

Läs om SydGrönts klimatfotavtryck 2019 HÄR!

SydGrönt och omvärlden

Mat som är producerad i Sverige är laddad med så många mervärden, att valet i affären borde vara enkelt för konsumenter. Att värna det svenska bidrar till jobb, trygghet och vår miljö men idag tampas de gröna näringarna med en mängd utmaningar. Vi beskriver och berättar på vilket sätt SydGrönt arbetar med några av dem. 

 

Förutsättningar att odla i generationer

I Sverige har det över de senaste decennierna blivit allt färre yrkesverksamma inom de gröna näringarna. Mellan åren 2002 och 2014 minskade antalet trädgårdsföretag med 29 procent1. Samtidigt visar utvecklingen också att det är allt svårare att attrahera nya och yngre odlare till den gröna näringen. Det är oroande fakta som innebär att allt färre odlare står inför utmaningen att förse en växande befolkning med mat. 

 

Det här gör SydGrönt
För SydGrönt är detta en mycket viktig fråga. Vi arbetar proaktivt med olika initiativ för att väcka intresse för yrket med frukt- och grönsaksproduktion. SydGrönt arbetar även med riktade insatser att anpassa och stödja uppstart av nya odlingar. Detta för att SydGrönt som medlemsorganisation ska kunna växa sig starkare såväl som att den svenska frukt- och grönsaksproduktionen ska kunna utvecklas långsiktigt. Det är positivt både för dagens odling men även för att bibehålla medlemsodlare till nästa generation. 
 

 

 

SydGrönt och de globala målen

Hållbarhet kräver samarbete. Alla samhällsaktörer och människor behöver arbeta tillsammans för att skapa en bättre framtid. SydGrönts bidrag till en hållbar samhällsutveckling tar avstamp i att vi är en samhällsaktör. Därmed är det naturligt att koppla verksamhetens hållbarhetsarbete och fokusområde till FN:s 17 globala hållbarhetsmål för att beskriva vårt bidrag utifrån ett större sammanhang. 

 

Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen. SydGrönt har genomfört ett grundläggande arbete i att identifiera och värdera globala mål, delmål och var vi kan minska vår negativa påverkan. Genom att integrera relevanta globala mål i vår strategi och verksamhet, försäkrar vi oss om att vårt arbete bidrar till visionen i Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar planering

Ett viktigt fokusområde för SydGrönt är hållbar planering. Det är ett fokusområde där SydGrönt kan göra stor skillnad för en långsiktigt hållbar utveckling. Det handlar om olika insatser som påverkar genom att vi minskar vår negativa påverkan på miljön men också en mängd olika insatser som påverkar utvecklingen i en positiv riktning. 

 

För SydGrönt innebär hållbar planering bland annat 
•    Odlingsplanering
•    Transport och logistikplanering

 

Grönsakernas roll i att äta klimatsmart och nå högt uppsatta mål
För jordbruks- och trädgårdsnäringen är Sigills Kvalitetssystem med certifiering via IP-standarden drivande i utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion. Det gör att konsumenter kan vara trygga och säkra att svensk frukt och grönsaker är producerad med hänsyn till livsmedelssäkerhet och miljö och med en rad insatser för att minska verksamhetens klimatpåverkan.  

Utöver den hälsoeffekt som ett utökat vardagligt intag av frukt och grönt har, spelar också grönsakernas låga klimatavtryck en viktig roll för omställningen till att producera mer mat till fler och samtidigt nå högt uppsatta mål med nettonoll utsläpp. Detta i kombination med en ökad medvetenhet och efterfrågan, gör att framtiden ser ljus ut och nya möjligheter öppnar sig för svenska frukt-, bär och grönsaksproducenter. En ökad efterfrågan på inhemska råvaror ger möjligheter till en ökad produktion och lönsamhet för odling. Även uppmärksamheten kring behovet av ökad självförsörjningsgrad för minskad sårbarhet, har satt behovet att producera hälsosam mat i Sverige, både idag och för framtida generationer, på agendan.

 

Läs om odlingsplanering under Läs mer.

Transport och logistikplanering

Genom vårt dotterbolag, SydLog AB, sköter vi transporten för våra odlare. Förutom våra egna leveranser mellan odlare, lager och kund transporterar vi även andra dagligvaruprodukter för externa kunders räkning. Detta i syfte att optimera logistiken och köra med fulla lastbilar. Fyllnadsgrad är viktigt för miljön. 

 

Med vår egen logistikorganisation och transport via SydLog tar vi ansvar hela vägen till kund. Vi skapar effektiva rutter, planerar våra leveranser och samverkar med andra så att lastbilarna inte kör tomma. På så vis kör vi bara så långt och så ofta som det verkligen behövs. 

 

Med ett utökat antal odlare ökade också SydLogs transporter under 2020. Trots det minskade drivmedelsförbrukningen med -2,76% under 2020 jämfört med 2019. Tack vare en bränslemix med ökad andel förnybart bränsle minskade Co2  utsläppen under 2020. Co2 påverkan i kilo drivmedel för 2020 motsvarade 5 518 494 kg Co2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SydGrönts intressenter

För att säkerställa att SydGrönt arbetar i rätt riktning är kontinuerlig dialog med våra intressenter avgörande. SydGrönts nyckelintressenter är utifrån ett externt perspektiv våra konsumenter och kunder. Utifrån ett internt perspektiv är det våra odlare, medarbetare, samt ledningsgrupp och styrelse. De har antingen en direkt eller indirekt påverkan på vår verksamhet.  ​


Under 2020 värderades SydGrönts hållbarhetsarbete i förhållande till de globala målen i en intressentanalys. Med utgångspunkt från strategier och kunskap om verksamheten, identifierade globala mål och delmål samt omvärlds- och marknadstrender togs 18 hållbarhetsfrågor fram. Dessa fick SydGrönts intressenter gradera baserat på hur viktigt de ansåg det var att SydGrönt arbetar med dessa frågor.

Matsvinn

Enligt Naturvårdsverket slänger vi i Sverige cirka 1,3 miljoner ton mat varje år. Dagens matsvinn är en tredjedel av all mat som produceras. De svenska hushållen står för 70 procent av allt matsvinn genom den mat vi köper som vi inte äter upp. Men matsvinn finns genom hela livsmedelskedjan. Råvaror med skönhetsfel, utgånget bäst-före-datum och felbedömningar i efterfrågan är några av de vanligaste anledningarna till att mat slängs innan det når våra tallrikar. En viktig faktor för att vår matproduktion och konsumtion ska vara hållbar är att vi behöver halvera vårt matsvinn till år 2050.

 

Så här tar SydGrönt ansvar för matsvinn
SydGrönts viktigaste insatser för att minska matsvinn, är vår noggranna årliga odlingsplanering då vi planerar odlarnas produktion efter marknadens behov. Vi odlar helt enkelt inte på spekulation, utan vad våra kunder och konsumenter efterfrågar. Genom samverkan kan våra mindre odlare leverera tillsammans till större kunder och vi kan styra volymer så att vi undviker matsvinn. SydGrönts långtgående arbete med kvalitetskontroller, produktnormer samt IP Sigill Frukt & Grönt certifiering borgar för produkter som håller hög och jämn kvalité. 

 

Bildtext

SydGrönt kan bibehålla svinnet på en mycket låg nivå tack vare effektivitet på lager, snabb rotation av produkter på lager och ett lagersystem med principer för FIFO. Under lågsäsong så roteras hela lagret var fjärde dag i snitt. Motsvarande siffra under sommarsäsongen är en och en halv dag.
 

 

 

 

Resurseffektivitet

Att vara resurseffektiv innebär att man med mindre resurser gör mer. Att jordens naturresurser så som energi, vatten, jord, ren luft och biologisk mångfald är begränsade innebär att vi måste förvalta dessa mer effektivt.

 

Naturens resurser 
Naturens resurser är ändliga och produkter måste förvaltas mer effektivt under hela sin livscykel; från utvinning, transport, bearbetning och konsumtion tills dess att de bortskaffas som avfall. Vi behöver producera ett större värde men använda mindre insatsvaror och konsumera på ett annat sätt. Att spara resurser är ett av de viktigaste sätten att vara resurseffektiv. Inom detta område gör vi på SydGrönt en mängd insatser som hushåller med jordens resurser.

 

Vad gör SydGrönt
SydGrönt bedriver sin huvudverksamhet i ett nytt modernt och välisolerat lager med separata flöden för varma och kalla produkter. Köldmedia till kylar utgörs av ammoniak, med GWP 0, vilket betyder att CO2-utsläpp är 0. Fläktar och pumpar behovstyrs för en minskad förbrukning. Temperaturen till kylarna relateras till uteklimatet. Den värme som alstras från byggnadens kylaggregat uppgraderas via värmepump till högre temperatur och används för uppvärmning av kontor.