22 aug, 2022

Ambitiöst klimatmål godkänt av Science Based Target

SydGrönt antog under 2021 ett klimatmål för att bidra till att nå FN:s målsättning med 1,5 graders målet i enlighet med Parisavtalet. Målet är godkänt av Science Based Targets initiative, vilket visar att SydGrönts klimatmål är i linje med den senaste vetenskapliga forskningen.   

En tydlig färdplan

SBTi är den mest ambitiösa beteckningen som finns, där en rad kriterier måste uppfyllas. Ett vetenskapligt förankrat klimatmål är en viktig milstolpe för SydGrönt. Med en tydlig färdplan för hur mycket utsläppen av växthusgaser ska minska till 2030, accelereras företagets omställningstakt.

SydGrönt har med hjälp av Zero Mission genomfört klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). Majoriteten av insamlad data bygger på primärdata.

Enligt SBTI 1,5 graders scenario skall SydGrönts utsläpp minskas med 46 % till 2030.

Klimatberäkningarna visar att omställning av egna transporter är avgörande för att nå företagets ambitiösa klimatmål. Det är det område som står för stor andel av våra klimatpåverkande utsläpp.

 

Vid beräkning för 2021 noterades ett mindre fel i tidigare års uppgifter av Scope 1. Det har nu korrigerats och korrekta uppgifter visas i modellen nedan.

 

År 2015 enades världens regeringar om att begränsa den globala temperaturökningen genom Parisavtalet. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader, med målsättning att begränsa den till en och en halv grad. För att uppnå detta måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030, och sjunka till nettonoll till 2050. Science Based Targets initiative (SBTi) är ett ramverk för företag för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål, som går i linje med vad som krävs för att klara målsättningarna i Parisavtalet. Under våren 2021 anslöt sig SydGrönt till Science Based Target för små och mellanstora bolag (SMEs). 

 

SydGrönt och omvärlden

En osäker omvärld aktualiserar Sveriges självförsörjning ytterligare 
De två år vi befunnit oss i en pandemi, och en säkerhetspolitiskt osäkrare omvärld, har frågan om självförsörjning aktualiserat än mer. Situationen blottar stora sprickor i Sveriges självförsörjning av livsmedel.

 

Att producera mat till vår befolkning är en viktig uppgift.

På 1990-talet hade Sverige en självförsörjningsgrad på 75 procent. Idag har den minskat till 50 procent, vilket innebär att varannan tugga vi äter består av importerad mat. Fördelarna med en ökad självförsörjningsgrad är flera. Bland annat ger det utrymme för en mer hållbar produktion och för bättre kontroller av livsmedel som har lägre klimatpåverkan. En ökad självförsörjningsgrad innebär också fler arbetstillfällen i Sverige. 

Att öka självförsörjningsgraden och mätta den egna befolkningen utifrån regionala förutsättningar blir allt viktigare och i framtidens matsystem krävs det nya innovativa lösningar för att producera mat.

 

Ökad medvetenhet hos konsumenter visar på gröna näringens betydelse
Det rådande världsläget och pandemin har inneburit en ökad medvetenhet hos svenska konsumenterna. Sveriges sårbarhet, matens ursprung, ett ökat lokalt engagemang, ökad medvetenhet för den egna hälsan och ett ökat intresse för människorna bakom maten driver en positiv utveckling i omställningen till mer växtbaserad mat, enligt trendanalys.5 Utifrån det ökade intresset och medvetenheten säger nästan hälften av alla människor i Sverige, att de tror att de kommer att handla mer svenskproducerat år 2025.6   Konsumenters starkaste drivkraft att äta mer växtbaserat är fortsatt människors omsorg för klimatet och en önskan om mer klimatsmarta alternativ och lösningar när man handlar mat. 

SydGrönt och de globala målen

Vår jord blir allt varmare, vilket ger stora konsekvenser för livet på planeten. Andelen koldioxid forsätter att öka och är idag högre än på minst 800 000 år1.  I Sverige kommer 60 procent av utsläppen från hushållen och 40 procent  från offentlig konsumtion, såsom byggnader, maskiner, lagerinvesteringer med fler.   

 

Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt 193 länder världen över formulerat och antagit de globala målen. Med hjälp av Agenda 2030 och de globala målen vill man skapa hållbar utveckling. Det betyder att vi måste ändra vår sätt att leva till ett mer hållbart sätt för att kommande generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi haft.

 

SydGrönts bidrag till de globala målen
SydGrönt har genomfört ett grundläggande arbete i att identifiera och värdera globala mål, delmål och var vi kan minska vår negativa påverkan och öka vårt positiva bidrag. Genom att integrera relevanta globala mål i vår strategi och verksamhet, försäkrar vi oss om att vårt arbete bidrar till visionen i Agenda 2030.

 

Läs mer här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hållbar planering

Ett viktigt fokusområde för SydGrönt är hållbar planering. Det är ett fokusområde där SydGrönt kan göra stor skillnad för en långsiktigt hållbar utveckling. Det handlar om olika insatser som minskar vår negativa påverkan på miljön men också en mängd olika insatser som påverkar utvecklingen i en positiv riktning.  

 

För SydGrönt innebär hållbar planering bland annat 

  • Odlingsplanering
  • Certifierad odling
  •  

Noggrann odlingsplanering gör vi med respekt för jordens resurser, så att vi kan leva av och med naturens ändliga resurser, år efter år. 

För att producera mat till fler med färre insatsvaror behövs en bra grund för att bedöma marknadens efterfrågan. Därför lägger SydGrönt mycket fokus och omsorg på en årlig odlingsplanering tillsammans med SydGrönts odlare och kunder. Det är en viktig planering som innebär att vi tar bättre beslut i alla led av vår verksamhet.

Att odlingsplanera innebär att vi inte odlar på spekulation utan planerar för det som efterfrågas av marknaden. Det spar på jordens resurser och minskar matsvinnet. Bra för naturen, miljön och för ekonomin.  
 

 

 

Transport och logistikplanering

Genom vårt dotterbolag, SydLog AB, sköter vi transporten för våra odlare. Förutom våra egna leveranser mellan odlare, lager och kund transporterar vi även andra dagligvaru-
produkter för externa kunders räkning. Detta i syfte att optimera logistiken och köra med fullastade lastbilar då fyllnadsgraden är viktigt ur ett miljöperspektiv.
 

SydGrönts första klimatbokslut för åren 2019 och 2020 har tydligt visat att våra egna transporter är det område där vi har störst klimatpåverkan. SydGrönt har genom vårt antagande av Science Based Target satt upp ett tydligt mål att i absoluta tal minska våra utsläpp av klimatgaser med 46 procent från basåret 2019 till år 2030. Det målet ska uppnås genom förändringar inom våra transporter.  SydLogs målsättning är att bli ett fossilfritt åkeri till år 2030. Det är en färdplan där det sker konstant arbete, men som är beroende av olika omvärldsfaktorer för att lyckas.
 

Logistikplanering, bilar och bilvård 
Med transportplanering arbetar vi konsekvent med att optimera och effektivisera vårt flöde och fyllnadsgraden av fordon. Vi skapar effektiva rutter, planerar våra leveranser och samverkar med andra så att lastbilarna inte kör tomma. På så vis kör vi bara så långt och så ofta som det verkligen behövs. SydGrönts logistikbolag, SydLog, har en i huvudsak modern bilpark med 52 yrkesverksamma bilar vid utgången av 2021, varav 50 bilar är av Euroklass 6. 
 

Minskade CO2 utsläpp
Tack vare en bränslemix med ökad andel förnybart bränsle minskade CO2 utsläppen under 2021 jämfört med föregående år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SydGrönts intressenter

För att säkerställa att SydGrönt arbetar i rätt riktning är kontinuerlig dialog med våra intressenter avgörande. SydGrönts nyckelintressenter har identifierats utifrån att de antingen har en direkt eller indirekt påverkan på vår verksamhet. Dessa är Sydgrönts konsumenter och kunder, odlare, medarbetare, samt ledningsgrupp och styrelse.

 

År 2020 genomförde SydGrönt en intressentanalys där SydGrönts hållbarhetsarbete i förhållande till de globala målen fördjupades, utvecklades och värderades. Totalt deltog 99 respondenter. De hållbarhetsfrågor som ansågs vara viktigast för Sydgrönt att arbeta med är:

   Ekonomisk hållbarhet för odlarna

   Hållbar odling och livsmedelsproduktion

   Ansvarsfull användning av kemikalier och bekämpningsmedel

   Produktkvalitet, livsmedelssäkerhet och spårbarhet 

   Arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet 

 

Frågorna är vägledande för utformningen av SydGrönts arbete med hållbar utveckling, och reflekterar de fokusområden som vi arbetar med idag . Vår avsikt är fortsätta dialogen och att arbeta med de frågor som SydGrönt kan påverka och som betyder mest – och skapar bäst värde - för SydGrönt och våra intressenter. 

 


 

Matsvinn

Matsvinn står för mellan 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen. Respekt för råvaran behövs genom hela livsmedelskedjan och vi måste alla hjälpas åt för att minska uppkomsten av matsvinn. 

 

Det här gör SydGrönt
Grönsaker är dyrbara och ofta känsliga specialgrödor som kräver stor kunskap om skötsel, bevattning och hantering. Korrekta insatser och åtgärder behöver genomföras i rätt tid och i rätt mängd för att få det ultimata utbytet av odlingsytan. 

Hantering av frukt och grönt efter skörd är också en viktig del i det arbetet. Hos oss på SydGrönt ska produktens kvalité bevaras genom hela kedjan, från jord till bord. Hanteringen måste produktanpassas och går ofta ut på att göra en snabb nedkylning efter skörd, med temperatur anpassad efter produkt, och hålla en obruten kylkedja därefter. Det är därför många av våra odlare investerat i klimatsmart kyllagring på sina gårdar och att vårt egna åkeri därefter håller kylkedjan till kund.

SydGrönts viktigaste insats för att minska matsvinn är odlingsplanering.
 

Resurseffektivitet

Att vara resurseffektiv innebär att man med mindre resurser gör mer. Att jordens naturresurser så som energi, vatten, jord, ren luft och biologisk mångfald är begränsade innebär att vi måste förvalta dessa mer effektivt. 

 

System för kontrollerad förbrukning
SydGrönt bedriver sin huvudverksamhet i ett nytt modernt och välisolerat lager med separata flöden för varma och kalla produkter. Köldmedia till kylar utgörs av ammoniak, med GWP 0, vilket betyder att CO2-utsläpp är 0. Fläktar och 
pumpar behovstyrs för en minskad förbrukning. Temperaturen till kylarna relateras till uteklimatet. Den värme som alstras från byggnadens kylaggregat uppgraderas via värmepump till högre temperatur och används för uppvärmning av kontor. Avfrostning görs med återvunnen värme från kylaggregat. Klimatet övervakas i ett webbaserat system som larmar vid avvikelser. Ventilation i kontorsutrymmen styrs av VAV-system vilket innebär att den är behovsstyrd.

 

 

Egen produktion av el
SydGrönt investerade 2019 i en ny solcellsanläggning med 910 solpaneler på taket till vårt lager på Långeberga i Helsingborg. Anläggningen har en effekt på 254 kilowatt. 2021 producerades totalt 238 MkWh från solcellsanläggningen som motsvarade 13 procent av den totala elförbrukningen. Solcellsanläggningen gav en besparing på 59 834 kg CO2. All solcellsproducerad el förbrukas i den egna verksamheten. Under sommarmånaderna kan anläggningen producera 25 procent av SydGrönts hela behov. Den totala elförbrukningen på anläggningen i Helsingborg minskade med 3,8 procent 2021 mot föregående år.